n-Octanphosphonsure-bis-(2-Ethylhexyl)ester

Bayer CropScience
G??venlik Bilgi Formu Avrupa Birli?i Y?netmeli?i 2001/58/EG'ye g?re


FLAMENCO SC 100 12X1L BOT T 1/5
Versiyon 1 / D G?zden ge?irme tarihi : 07.03.2005
102000002419 Bas?m tarihi : 14.06.2005

1. Madde / M??stahzar ve ?irket / ?? Sahibinin Tan?t?m? :
??r??n bilgileri
Ad? FLAMENCO SC 100 12X1L BOT T ??r??n Kodu (UVP) 05937000
??r??n Kodu AE C597265 00 1K10 A1
??r??n Kodu (EXP) CR21484
Spezifikation 21164
Fabrika : ?irket Merkezi :
Bayer T??rk Kimya San.Ltd.?ti. Bayer T??rk Kimya San.Ltd.?ti.
Bar?? Mah. Anibal Cad. No.1 ?akmak Mah. Balkan Cad. No.53
Gebze-KOCAEL? ??mraniye 81260 ?stanbul
Tel.: (0262) 641 20 70 - 71 Tel : (0216) 528 36 00
Fax : (0262) 641 20 72 Fax : (0216) 5287 87 00
Zehir Dan??ma Merkezi Tel :0800 314 79 00
2. Bile?imi / ??indekiler Hakk?nda Bilgi :
Kimyasal ?zellik
Suspansyon konsantresi (SC)
10,2% Fluquinconazol (100 g/l)
??eri?i :

CAS-Nr./
EINECS-Nr. Sembol(ler) R-C??mlecikleri Konsantrasyon [ % ]
Kimyasal etiketi
136426-54-5 T,N R21, R23/25,
Fluquinconazol 10,20
R38, R48/25,
R50/53
52894-02-7 R50/53 > 25,00 - < 50,00
n-Octanphosphonsaeure-bis- N
(2-ethylhexyl) ester
Alkoholethoxylat C9-15 157627-88-8 Xi R41 > 5,00 - < 25,00
Coco bis (2-hydroxyethyl) amin 61791-31-9 C R22, R34 > 1,00 - < 5,00
263-163-9

3. Tehlike Tan?m? :
Yutuldu?u takdirde sa?l??a zararl?d?r.
G?zleri tari? eder.
Cilt ile temas?nda alerji yapabilir.
Toksik Yutma yolu ile uzun s??re maruz kal?nmas? halinde sa?l??a ciddi hasar tehlikesi.
Sudaki organizmalar i?in toksik, su ortam?nda uzun s??reli olumsuz etkilere sebep olabilir.
4. ?lk Yard?m Tedbirleri :
Kirli, bula?m?? elbiseleri derhal ??kart?n?z ve g??venli bir ?ekilde imha ediniz.
Solunmas? halinde :
Kazazede temiz havaya ??kart?l?r, s?cak tutulmal? ve hareket ettirilmemelidir.
Ge?meyen ?ikayetlerde derhal doktora ba?vurulmal?d?r.
Ciltle temas? halinde :
Cilt su ve sabun ile y?kanmal?d?r.
Ge?meyen cilt tahri?lerinde derhal doktora ba?vurulmal?d?r.
G?zle temas? halinde :
G?z ile temas?nda g?zler derhal bol su ile iyice ?alkalanmal?d?r.
Doktora ba?vurulmal?d?r.
Yutulmas? halinde :
Kusturulmamal?d?r. A??z ?alklanmal? ve bol su i?irilmelidir. Sakin tutulmal?d?r.
Derhal doktora ba?vurulmal?d?r. (devam ediyor)
Bayer CropScience
G??venlik Bilgi Formu Avrupa Birli?i Y?netmeli?i 2001/58/EG'ye g?re


FLAMENCO SC 100 12X1L BOT T 2/5
Versiyon 1 / D G?zden ge?irme tarihi : 07.03.2005
102000002419 Bas?m tarihi : 14.06.2005
4. ?lk Yard?m Tedbirleri : (devam?)
DOKTOR ???N B?LG? :
Belirtiler :
Lokal ; bilgi yok.
Belirtiler :
Sistemik ; uyu?ukluk, halsizlik, ataksi, kas titremeleri
Tedavi :
Lokal tedavi :
Belirtilere g?re tedavi.
Tedavi :
Belirtilere g?re tedavi.
Solunumu, kalbi ve sinir sistemini s??rekli kontrol alt?nda tutmak.
Ci?erler Karaci?er fonksiyonlar? kontrol alt?nda tutulmal?d?r.
Mide y?kanmal? ard?ndan aktif k?m??r verilmelidir.
Antidot bilinmiyor.
5. Yang?nla M??cadele Tedbirleri :
S?nd??rme malzemeleri :
P??sk??rtmeli sisli su, alkol i?eren k?p??k, yang?n s?nd??rme tozu, Karbondioxid.
G??venlik a??s?ndan uygun olmayan s?nd??rme malzemelri :
Tasdikli su
Yang?nla m??cadele esnas?nda spesifik tehlikeler :
Yang?n s?ras?nda tehlikeli gazlar?n olu?umu m??mk??nd??r.
Yang?nla m??cadele esnas?nda kullan?lmas? gereken ekipmanlar :
Patlay?c? ve yan?c? gazlar? solumay?n?z.
?solasyon aleti (?evreden etkilenmeyen, ba??ms?z hava kayna??ndan solunum).
?lave Bilgiler :
??r??n yang?n mahalinden uzakla?t?r?l?r, kaplar su ile so?utulmal?d?r. Bas?n? y??ksekli?ini engellemek
i?in ?s? d?????r??lmelidir.
M??mk??nse kontamine yang?n suyunu kum veya toprak ile ?rt??n??z.
6. Kaza Sonucu Yay?lmaya Kar?? Tedbirler :
Ki?isel ?nlemler :
??r??n veya bula?m?? zemin temas?ndan ka??n?n.
D?k??lm??? ??r??n temas? esnas?nda yemek yemeyiniz, i?ecek ve sigara i?meyiniz.
?evre koruma ?nlemler :
?nsanlar? ve hayvanlar? yakla?t?rmay?n?z.
Kanalizasyona/akar sulara/yeralt? sular?na ula?masn? engelleyiniz.
Temizleme Y?ntemleri :
Emici bir madde ile toplan?r (mesela,emici kum,tala?,kimyasal ba?lay?c?).
Toplanan ??r??n s?k? kapanabilen kaplara doldurulur.
Bula?m?? malzemeler ve zemin, ?evre koruma talimatlar? dikkate al?narak su e deterjan ile temizlenir.
?lave ?neriler :
G??venli kullanma bilgileri (Bak. B?l??m 7)
Ki?isel koruyucu ekipman bilgileri (Bak. B?l??m 8)
At?k bertaraf bilgileri (Bak. B?l??m 13)
7. Kullanma ve Depolama :
G??venli Kullanma Bilgileri
Kapal? ambalaj kullan?m? esnas?nda belirtilen uyar?lar d???nda ba?ka g??venlik ?nlemlerine
gerek yoktur.
Sadece lokal emi?li bir aletin bulundu?u odalar? kullan?n?z.
(devam ediyor)
Bayer CropScience
G??venlik Bilgi Formu Avrupa Birli?i Y?netmeli?i 2001/58/EG'ye g?re


FLAMENCO SC 100 12X1L BOT T 3/5
Versiyon 1 / D G?zden ge?irme tarihi : 07.03.2005
102000002419 Bas?m tarihi : 14.06.2005
7. Kullanma ve Depolama : (devam?)
G??venli Kullanma Bilgileri
Yang?n ve Patlama ?nleme Bilgileri
?nlem gerekmez.
Depolama Bilgileri :
Kaplar sik? kapal?, serin ve iyi havaland?r?lm?? yerlerde muhafaza edilmelidir.
Konusunda uzman insanlar?n eri?ebilece?i ?ekilde kilitli olarak muhafaza edilmelidir.
Direkt g??ne? ???n?na kar?? koruyunuz.
Donmaya kar?? koruyunuz.
Birlikte depolama bilgileri :
TRGS 514 dikkate aln?n?z !
Depolama s?n?f? : 6.1AL tutu?abilir zehirli madde, s?v?
Depolama dayan?kl?l???
o
Depolama derecesi : 0-30 C
8. Maruz Kalma Kontrolleri / Ki?isel Korunma :
Ki?isel korunma ekipmanlar? :
Solunumun korunmas? : Ki?isel nefes korumal?k gerekmez.
El korunmas? : PVC ve Nitril kau?uktan eldiven.
G?z korunmas? : KoKimyasal dayan?kl? koruma g?zl????? tak?lmal?d?r.
Cilt ve v??cut korunmas? : PVC'den hafif koruma elbisesi
PVC'den ?izme
Hijyen ?nlemleri :
Kullan?m esnas?nda yemek yemeyiniz, i?ecek ve sigara i?meyiniz.
Bula?m?? elbiseler derhal ??kart?lmal?d?r.
?? bitiminde ve molalardan ?nce eller ve y??z temizlenmelidir.
?yi havaland?r?lm?? odalarda ?al???n?z.
9. Fiziksel ve Kimyasal ?zellikler :
G?r??n??? : suspansiyon
Renk : beyaz?ms?
o
%1'de 7,0-8,5 (20 C)
pH-De?eri :
o
348 C'de 1.016 hPa
Tutu?ma derecesi :
o 3
20 C'de takriben 0,985 g/cm
Yo?unluk :
Suda ??z??n??rl??k : kar??abilir
Di?er bilgiler : tutu?abilir s?v?
10. Kararl?l?k ve Reaktivite :
Sak?n?lmas? gereken ?artlar : ekstrem dereceler ve direkt g??ne? ???n?
Sak?n?lmas? gereken maddeler : yok
Tehlikeli reaksiyon : Uygun depolama ve kullan?mda tehlikeli reaksiyon olu?maz.
A??klanm?? depolama ?artlar?nda dayan?kl?d?r.
11. Toksikolojik Bilgi :
Akut oral toksisite : LD50 (s??an) 621 mg/kg
Akut dermal toksisite : LD50 (s??an) > 4.000 mg/kg
Deride tahri? : hafif tahri? eder (tav?an)
G?zde tahri? : tahri? eder (tav?an)
Cilde alerji etkisi : ??r??n kobaylarda ciltde alerji etkisi yapar.
OECD 406, Magnusson & Kligman Test
12. Ekolojik Bilgi :
Par?alanma de?erleri :
Biyo akk??m??lasyon : Sonnenbarsch
Biyo konsantrasyon fakt?r?? (BCF) : 87
Verilen de?er teknik aktif madde Fluquinconazol'u i?erir.
(devam ediyor)
Bayer CropScience
G??venlik Bilgi Formu Avrupa Birli?i Y?netmeli?i 2001/58/EG'ye g?re


FLAMENCO SC 100 12X1L BOT T 4/5
Versiyon 1 / D G?zden ge?irme tarihi : 07.03.2005
102000002419 Bas?m tarihi : 14.06.2005
12. Ekolojik Bilgi : (devam?)
Ekotoksik etkileri :
LC50 (G?kku?a?? alabal??? (Oncorhynchus mykiss)) 8,1 mg/l
Bal?k toksisite :
Etki S??resi : 96 saat
Su piresi toksisite : EC50 (su piresi (Daphnia magna)) : 5,5 mg/l
Etki S??resi : 48 saat
Su yosunu toksisite : EC50 (Selenastrum capricornutum) > 1,0 mg/l
Etki S??resi : 96 saat
13. Bertaraf Bilgileri :
??r??n :
Evsel at?klarla birlikte imha edilmemelidir. At?klar evsel at?ksu kanal?na de?arj edilmemelidir.
Tehlikeli At?k Y?netmeli?ine g?re, uygun at?k yakma f?r?n?na g?nderilir.
Kontamine ambalajlar :
Ambalajlar ba?ka ??r??nler i?in tekrar kullan?lmamal?d?r.
Temizlenemeyen Ambalajlar tehlikeli at?k gibi bertaraf edilir.
Avrupa At?k katalo?u (EAK) 'ya g?re at?k numaralar? : 020108
14. Ta??mac?l?k Bilgisi :
ADR/RID/ADN UN-No 3082
Tehlike sayfas? 9
Ambalaj grubu III
Tehlike No 90
Mal?n tan?m? UN 3082 ?evreye zararl? madde, s?v?, n.a.g.
(FLUQUINCONAZOL ??ZELT?S?)
IMDG
UN-No 3082
S?n?f 9
Ambalaj grubu III
EmS F-A, S-F
Denize zararl? madde Denize zararl? madde
Mal?n tan?m? Environmentally Hazardous Substance, Liquid, n.o.s.
(FLUQUINCONAZOLE SOLUTION)
IATA
UN-No 3082
Tehlike sayfas? 9
Ambalaj grubu III
Mal?n tan?m? Environmentally Hazardous Substance, Liquid, n.o.s.
(FLUQUINCONAZOLE SOLUTION)
15. Mevzuat Bilgisi :
Avrupa Birli?i Tehlikeli Maddeler Y?netmeli?i 1999/45/EC de?i?iklikleri ve uyaralamalar?na
uygun olarak etiketlenmeli ve s?n?fland?r?lmal?.
Etikette belirtilmesi gereken tehlikeli bile?en :
. Fluquincanazol
Sembol : T Zehirli
N ?evre i?in tehlikeli
R-c??mlecikleri :
R 22 : Yutulmas? halinde sa?l??a zararl?d?r.
R 36 : G?zleri tahri? eder.
R 43 : Cilt ile temas?nda alerji yapabilir.
R 48/25 : Toksik : Yutma yolu ile uzun s??re maruz kal?nmas? halinde sa?l??a
ciddi hasar tehlikesi.
(devam ediyor)
Bayer CropScience
G??venlik Bilgi Formu Avrupa Birli?i Y?netmeli?i 2001/58/EG'ye g?re


FLAMENCO SC 100 12X1L BOT T 5/5
Versiyon 1 / D G?zden ge?irme tarihi : 07.03.2005
102000002419 Bas?m tarihi : 14.06.2005
15. Mevzuat Bilgisi : (devam?)
R 51/53 : Sudaki organizmalar i?in toksik, su ortam?nda uzun s??reli olumsuz
etkilere neden olabilir.
S-c??mlecikleri :
S 24 : Cilt ile temas?ndan sak?n?n.
S 35 : At?klar?n? ve kaplar?n? g??venli bir bi?imde bertaraf edin.
S 37 : Uygun koruyucu eldiven tak?n.
S 57 : Bula?ma ve birikme yolu ile ?evreyi kirletmemesi i?in uygun bir kap kullan?n.
?zel ??r??nlerde istisnai etiketleme :
?nsan ve ?evreye olan risklerden ka??nmak i?in kullanma k?lavuzunu uygulay?n?z.
?lave Bilgi :
WHO-S?n?fland?r?lma : II (Slightly hazardous)
Ulusal Talimatlar :
Su kirlili?i tehlike s?n?f? (WGK) : 2 - ?ok fazla su kirlili?i tehlikesi
(VwVws Ek 4'e g?re)
Ar?zi durum y?netmeli?i : Ar?zi durum y?netmeli?i kapsam?ndad?r.
Ek 1, tehlikeli madde listesi No.2
16. Di?er Bilgiler :
B?l??m 2' ye ili?kin t??m R-c??mlecikleri metni :
R 21 : Cilt ile temas?nda sa?l??a zararl?d?r.
R 22 : Yutulmas? halinde sa?l??a zararl?d?r.
R 23/25 : Solundu?unda ve yutuldu?unda toksiktir.
R 34 : Yan?klara neden olur.
R 38 : Cildi tahri? eder.
R 41 : Ciddi g?z hasarlar? tehlikesi.
R 48/25 : Toksik : Yutma yolu ile uzun s??re maruz kal?nmas? halinde sa?l??a
ciddi hasar tehlikesi.
R 50/53 : Sudaki organizmalar i?in ?ok toksik, su ortam?nda uzun s??reli olumsuz
etkilere neden olabilir.
Bu formdaki bilgiler Avrupa Ekonomik Toplulu?u direktifi 1991/155/EWG ve daha sonra yap?lan
de?i?ikli?i belirtilen talepleri i?ermektedir. Bu g??venlik bilgi formu ??retici firman?n talimatlar?na
ilavedir ancak talimatlar?n yerini almaz. Bu formda bulunan bilgiler G??venlik formu haz?rlanmas?
s?ras?nda bilinen kriterleri i?iemektedir. Burada kullan?c?lara amac?na uygun olamyan kullan?mlar
hat?rlat?lmaktad?r. Gerekli bilgiler Avrupa Ekonomik Toplulu?u Y?netmeliklerine uygundur. ?lgili
Kurum ve ki?ilerin ??lke taleplerine g?re hareket etmesi rica olunur.
Bu G??venlik Bilgi Formunun B?l??m 15'deki s?n?fland?r?lmas? Avrupa Birli?inin direktifinden
(1999/45/EC ve buna m??teakip uygunlu?u) al?nm??t?r. Tar?m ila?lar? haz?rlanmas? bu Y?netmeli?in
kullan?lmas?na 30.Temmuz 2004'de ba?l?yacakt?r.
Bu versiyon daha ?nce yay?nlanm?? t??m eski versiyon G??venlik Bilgi Form' lar? yerine ge?er.

Zehirlenmelerde, yanmalarda, kazalarda Bayer T??rk Kimya San.Ltd.?ti.
irtibat adresi : Bar?? Mah. Anibal Cad. No.1
Gebze-KOCAEL?
Tel.: (0262) 641 20 70 - 71

Zehir Dan??ma Merkezi Tel :0800 314 79 00

;

Recommended suppliers

Ality Chemical Corporation

China (Mainland) Assessed Supplier

Factory Supply Bis(2-ethylhexyl)octylphosphonate

 • Assay:99.9%
 • Appearance:Refer to COA
 • Package:drum
 • Storage:keep in cool and dry place
 • Transportation:by sea or by air
 • Application:Intermediates and materials
Contact Supplier

Skyrun Industrial Co.,Ltd

China (Mainland) Assessed Supplier

CSR160805-26579

 • Assay:99.0%min
 • Appearance:
 • Package:
 • Storage:
 • Transportation:
 • Application:surface active agent
Contact Supplier

Angene International Limited

United Kingdom Assessed Supplier

N-OCTANPHOSPHONSURE-BIS(2-ETHYLHEXYL) ESTER

 • Assay:95%
 • Appearance:
 • Package:
 • Storage:
 • Transportation:
 • Application:chemical research
Contact Supplier

About|Contact|Cas|Product Name|Molecular|Country|Encyclopedia

Message|New Cas|MSDS|Service|Advertisement

©2008 LookChem.com,License: ICP

NO.:Zhejiang16009103

complaints:service@lookchem.com Desktop View